Catalunya Diari

Les Borges Blanques convoca una plaça per a una persona tècnica en turisme

La remuneració prevista és amb un sou base de 1.216,30 euros

Imatge de la presentació
Imatge de la presentació | LleidaDiari.cat

La Junta de Govern de l'Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat, aquest dimecres, 20 de novembre, les bases de selecció i la convocatòria pública per contractar, per mitjà de concurs de mèrits i en règim de personal laboral temporal, una persona tècnica en turisme, i la creació d'una borsa de treball per a cobrir futures necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes amb caràcter temporal.

A la persona proposada per ocupar la plaça convocada, se li atorgarà contracte de treball temporal, per un termini de dotze mesos, amb una jornada laboral de 37,5 hores setmanals, que es determinarà segons necessitats del servei, que inclourà caps de setmana i festius.

La plaça referida està adscrita a l'àrea de Turisme i les tasques encomanades són les de direcció i coordinació de l'Oficina de Turisme de les Borges Blanques. La remuneració prevista és amb un sou base de 1.216,30 euros, amb un complement específic de 100 euros, una millora voluntària de 203,22 euros i una assegurança d'1 euro.

Tasques a desenvolupar

Entre altres funcions, haurà de posar en funcionament, dirigir i coordinar l'Oficina de Turisme de les Borges Blanques; organitzar i administrar l'activitat turística del municipi; tramitar i gestionar expedients; proposar i executar accions de promoció turística.

Igualment, s'encarregarà de la tramitació i seguiment de procediments de sol·licituds i justificació de subvencions, elaboració de pressupostos i col·laboracions interadministratives; i gestionar les visites guiades a espais emblemàtics de la població. Finalment, també haurà de col·laborar amb les accions de comunicació i gestió de xarxes socials per a la difusió de les diferents activitats de l'àrea de turisme.

 

Requisits de les persones aspirants

Entre altres requisits habituals del servei de qualsevol de les administracions públiques, haurà d'estar en possessió del certificat avançat d'anglès, equivalent al nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència, així com de qualsevol dels següents títols oficials: Diplomatura en Turisme; Llicenciatura en Turisme; Grau en Turisme; Cicle Formatiu de Grau Superior en Hoteleria i Turisme, en alguna de les especialitats com Informació i comercialització turístiques; Agències de Viatge i Gestió d'Esdeveniments; Gestió d'Allotjaments Turístics; Guia, Informació i Assistència Turístiques; Guia, Informació i Assistència Turístiques, Perfil professional d'Animació Turística.

Terminis de presentació

Les instàncies sol·licitant prendre part en aquesta convocatòria es presentaran, juntament amb tota la documentació complementària exigida, en el registre general de l'Ajuntament de les Borges Blanques, situat al C/ Carme, núm. 21 de les Borges Blanques, o bé per correu, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província, i en el Tauler d'Anuncis Electrònic de l'Ajuntament de les Borges Blanques, que es preveu que es dugui a terme en el transcurs de la setmana vinent.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i dins els cinc dies hàbils següents, es farà pública la relació de persones admeses i excloses al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de les Borges Blanques, havent-hi 5 dies des de l'endemà de l'exposició pública perquè els qui hagin estat exclosos, esmenin les faltes que calgui o acompanyin els documents que siguin preceptius.

Les possibles reclamacions s'han de resoldre en els 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació. La llista provisional s'elevarà a definitiva sense necessitat nova de publicació, si en el termini indicat no es presenten reclamacions.

També et poden interessar...


Comentaris

envia el comentari