Catalunya Diari

Arrenca la Campanya de la Renda 2014

Arrenca la Campanya de la Renda 2014| Redacció - Fotografia: lleidaalminut.com

 

La Campanya de la Renda 2014 arrenca aquest dimarts, dia 7 d'abril, i s'allargarà fins al proper 30 de juny. Voleu saber qui l'ha de presentat, els terminis, com es presenta la declaració i les novetats d'enguany? Aquí us deixem les claus per presentar la Renda.

 

  

Qui l'ha de presentar?

  

Els contribuents amb un sol pagador que percebin més de 22.000 euros de rendiments íntegres i els que tenen més d'un pagador si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants supera els 1.500 euros i la renda màxima anual està per sobre dels 11.200 euros.

  

 

  

A més, estan obligats a declarar els contribuents que encara tenint rendes inferiors als 22.000 euros s'hagin aplicat deduccions per inversió en habitatge, per compte estalvi-empresa, per doble imposició internacional, així com reduccions en la base imposable per aportacions a plans de pensions, a mutualitats de previsió social, a plans de previsió assegurats o a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.

  

 

  

Terminis de la campanya

  

La presentació i confirmació per Internet de la declaració a través dels diferents mecanismes que ofereix l'Agència Tributària comença el 7 d'abril. L'11 de maig començarà la declaració presencial a les oficines de l'Agència i entitats col·laboradores.

  

 

  

En tots dos casos, la campanya s'allargarà fins al 30 de juny, excepte per a aquells amb resultat a ingressar que vulguin domiciliar el pagament a un compte bancari, que hauran de presentar la seva declaració abans del dia 25.

  

 

  

Com es presenta la declaració?

  

Els contribuents que hagin de presentat la declaració en anys anteriors poden sol·licitar l'esborrany o les dades fiscals a través de la seu electrònica de l'Agència mitjançant diversos mecanismes. El més comú és a través de l'obtenció del número de referència que permet accedir a l'esborrany o les dades fiscals, per al que els ciutadans han de comunicar el seu NIF, l'import de la casella 415 de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2013 i el número del telèfon mòbil en el qual desitgin rebre mitjançant SMS. Amb aquest nombre podran accedir a les seves dades fiscals i l'esborrany i, si s'escau, confirmar aquest últim tal com està o modificar-lo.

  

 

  

Els que disposin de signatura electrònica o el nou sistema de signatura amb clau d'accés a un registre previ com a usuari podran accedir directament al seu esborrany o les dades fiscals a través de la seu electrònica de l'AEAT.

  

 

  

D'altra banda, l'Agència Tributària enviarà per correu ordinari l'esborrany o les dades fiscals als contribuents que ho van sol·licitar expressament en la declaració de 2013. A més de l'esborrany, els contribuents podran recórrer a altres sistemes d'ajuda de l'Agència com el programa PADRE o l'anomenat 'PADRE simplificat'.

  

 

  

Resultat a ingressar o retornat

  

La declaració pot ingressar o per retornar a l'Agència Tributària. Quan la declaració surt a retornar per al contribuent, Hisenda rep una notificació un cop confirmat l'esborrany o presentada la declaració i procedeix a fer l'ingrés en pocs dies. La devolució no és automàtica, s'ha de sol·licitar amb el model 100, que acompanya els impresos de la declaració. Normalment s'efectua mitjançant transferència bancària al compte que el contribuent indiqui.

  

 

  

Si el resultat surt a ingressar, en canvi, el contribuent pot abonar la quantitat en el moment de presentar la declaració o fraccionar el deute sense interès ni cap recàrrec. En cas que la fraccioni, haurà de pagar el 60% de la mateixa en el moment de presentar la declaració i la resta fins al 5 novembre 2015.

  

 

  

Qui pot domiciliar el pagament?

  

Només podran fer-ho els contribuents que presentin l'autoliquidació per Internet, els que ho facin a través dels serveis d'ajuda de les oficines de l'Agència o els que efectuïn la confirmació de l'esborrany. No es podrà domiciliar el pagament de les declaracions que es presentin a les oficines de les entitats col·laboradores (bancs, caixes d'estalvis o cooperatives de crèdit).

  

 

  

Novetats de la Renda 2014

  

La campanya de 2014 té algunes peculiaritats, com l'amnistia fiscal als emigrants retornats i l'exempció d'impostos a la dació en pagament de l'habitatge habitual. A més, varia el tractament fiscal per a contribuents titulars de participacions preferents i deute subordinat.

  

 

  

A més, cal tenir en compte les aportacions realitzades a plans de pensions, els incentius als 'business angels' i el capital llavor, la fi de les deduccions per compra i lloguer d'habitatge habitual --amb algunes reserves--, l'avantatge fiscal per a la venda d'immobles urbans adquirits el 2012 i la major càrrega fiscal que hi ha per els guanys especulatives.

  

 

  

Els treballadors a l'estranger poden quedar exempts de tributació pels rendiments percebuts amb un límit màxim de 60.100 euros anuals i els emprenedors que l'any passat es van animar a posar en marxa una societat limitada nova empresa poden deduir-se el 15% de les aportacions realitzades, amb un límit de 9.000 euros anuals. Aquesta deducció desapareixerà el 2015.

 Comentaris

envia el comentari