Catalunya Diari

Bonificacions a Tàrrega sobre la taxa d'escombraries

Bonificacions a Tàrrega sobre la taxa d'escombraries| Redacció

 

L’Ajuntament de Tàrrega ha obert el període de sol·Â—licitud per gaudir de bonificacions en relació als tributs municipals de l’exercici 2013. En aquest sentit, les persones pensionistes, amb discapacitat o majors de 65 anys poden demanar una bonificació del 50% sobre la taxa de recollida d’escombraries en cas que la unitat familiar tingui una renda total inferior en dues vegades i mitja al salari mínim interprofessional.

Tanmateix, els titulars de vehicles híbrids poden beneficiar-se d’un 25% sobre l’impost de vehicles de tracció mecànica. Aquesta bonificació, segons s’aprovà a les ordenances fiscals, s’ha doblat en relació a l’any passat, quan era del 10%. Així mateix, en aquest apartat s’ha incorporat una nova bonificació d’un 30% per als turismes poc contaminants (emissió de fins a 130 gr de CO2/km). Les persones interessades han de fer constar les característiques del vehicle i aportar una fotocòpia de la documentació tècnica i del permís de circulació. Totes aquestes sol—·licituds s’han de presentar abans del 8 de març a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a la Casa Consistorial. 
 
D’altra banda, es continuen aplicant enguany diverses bonificacions sobre l’Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana: un 50% per als habitatges de protecció oficial (durant els sis períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva) i un 10% per als habitatges que hagin instal—·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia solar per l’autoconsum. En aquest cas, les sol·Â—licituds s’han de lliurar a l’oficina de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, a la plaça de les Nacions sense Estat.Comentaris

envia el comentari