Catalunya Diari

La Diputació de Lleida 'assessorarà' als municipis

La Diputació de Lleida 'assessorarà' als municipis| Redacció - Fotografia: Diputació de Lleida

 Mitjançant aquest conveni, la Diputació de Lleida col·labora econòmicament amb el consell comarcal en dues línies. Una d’elles va adreçada a la prestació de serveis de cooperació i d’assistència als municipis de la comarca. L’aportació d’aquesta primera línia ascendeix a 1.870.004 euros. L’altra línia contempla la col·laboració econòmica de la corporació amb els consells comarcals per la contractació de secretaris-interventors del Servei d’Assistència Tècnica (SAT). En aquest cas, la subvenció total és de 1.055.550 euros, que correspon a una trentena de places de secretari-interventor contractats als diferents consells comarcals. Per a cada plaça la corporació atorga 35.185 euros anuals.El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha explicat que la corporació "està totalment compromesa amb la realitat territorial i en la vigència dels 231 municipis, independentment de la seva grandària, perquè tots tenen raó de ser".Els serveis de cooperació i d’assistència als municipi inclouen l’assessorament, l’elaboració d’informes i la redacció de documents relatius al funcionament i l’activitat dels municipis en matèria juridicoadministrativa i economicofinancera. També l’assessorament en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística, així com l’emissió d‘informes sobre expedients tramitats per a la concessió de llicències urbanístiques i activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental i l’elaboració d’estudis, informes i projectes tècnics relatius a obres i serveis locals.Comentaris

envia el comentari