Catalunya Diari

La Sindicatura de Comptes detecta deficiències en la gestió pressupostària de 2012 de l'Ajuntament de Balaguer

La Sindicatura de Comptes detecta deficiències en la gestió pressupostària de 2012 de l'Ajuntament de Balaguer| ACN - Fotografia: Ajuntament de Balaguer

 

La Sindicatura de Comptes ha detectat deficiències o aspectes susceptibles de millora en el control intern de la gestió pressupostària i comptable de l'exercici 2012 a l'Ajuntament de Balaguer. Per aquest motiu, insta al consistori a fer una ''revisió a fons'' de la situació existent i fins i tot, si s'escau, a renovar l'equipament informàtic i el programari per fer els comptes.

Després d'analitzar els comptes de l'exercici 2012 de l'Ajuntament de Balaguer, la Sindicatura de Comptes ha conclòs que no ha pogut obtenir ''evidència suficient'' per expressar una ''opinió de fiscalització''. En aquest sentit, detalla que no ha pogut determinar l'efecte net que va suposar sobre els comptes la comptabilització de manera anticipada (abans de l'aprovació per l'òrgan competent de l'Ajuntament) els assentaments de la informació reflectida al Compte de recaptació al tancament de l'exercici lliurat per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida. 
 
Tampoc no ha pogut determinar el reflex comptable dels drets per subvencions de titularitat municipal que financen activitats executades pels ens dependents de l'Ajuntament ni la quantificació de les desviacions de finançament existents al tancament de l'exercici. Així mateix, també s'han trobat dificultats a l'hora d'identificar i valorar els elements de l'immobilitzat no financer i la valoració de l'amortització de l'immobilitzat de l'exercici.
 
Segons la Sindicatura, l'Ajuntament no disposa d'un inventari de béns aprovat i actualitzat on constin els béns detallats i conciliats amb els imports que figuren als comptes. A més, assegura que l'Ajuntament no té constituït el patrimoni públic del sòl, que ha de constar com un patrimoni separat de la resta dels béns de l'entitat ni té identificats els elements que s'han d'enregistrar com a patrimoni, lliurat o rebut, en adscripció o cessió.
 
Mesures per mantenir la comptabilitat actualitzada
D'altra banda, la Sindicatura insta a l'Ajuntament de Balaguer a donar les instruccions necessàries al personal involucrat directament o indirectament en les tasques comptables a establir els criteris, procediments, registres i altres mecanisme s de control per mantenir la comptabilitat municipal actualitzada. Així mateix recomana utilitzar, i mantenir actualitzades, totes les funcionalitats que ofereix l'aplicació informàtica de comptabilitat per possibilitar la generació íntegra de tots els comptes. Amb aquesta finalitat, cal incorporar al sistema tota la informació econòmica i comptable que demana l'aplicació i no haver de recórrer a altres registres aliens al sistema, com és el cas de l'emprat per fer el càlcul de les desviacions de finançament.
 
Finalment, la Sindicatura indica a l'Ajuntament de Balaguer que si es considera que l'equipament informàtic que té, inclòs el programari, no és suficient per satisfer la demanda d'informació requerida, que caldria plantejar-se'n la renovació.


Comentaris

envia el comentari